Deap är ett relativt nytt (2014) företag, men med erfarna medarbetare. Vi tillhandahåller konsulttjänster inom brandskyddsprojektering samt risk- och säkerhetshantering. Vi är lokaliserade i Syd- och Västsverige och hanterar uppdrag i hela landet. Vi har vår verksamhet i en bransch som vuxit rejält senaste åren och som sakta börjat mogna och bli allt mer likformig med, som vi ser det, fler och fler standardlösningar. Vår ambition hos Deap är att vara en drivkraft i denna bransch för att skapa mer verklighetsanpassade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar, baserade på grundläggande brandtekniska principer och beräkningar.

För dig som kund är vår målsättning att kunna erbjuda dig en komplett service inom detta område. Våra ledord för detta är alltid kompetens, lyhördhet och flexibilitet, där den personliga kontakten är en mycket viktig hörnsten.

Våra medarbetare

Jakob Schlyter

VD/delägare, utgår från Göteborg

Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH. Certifierad sakkunnig brand i enlighet med BFS 2011:17 SAK3. Har jobbat med av olika uppdrag med inriktning på brandskydd och riskhantering samt brandteknisk projektering och beräkningar avseende utrymningssäkerhet, brandspridning och brandgasspridning i ventilationssystem. Har stor erfarenhet av varierande projekt både i Sverige och utomlands

Mobilnummer: 0729 – 63 64 74
E-post: jakob.schlyter@deap.se

Peter Johannesson

Seniorkonsult, utgår från Göteborg/Malmö

Brandingenjör från LTH som även hunnit bli ekonomutbildad vid universitetet i Lund på vägen från norra ståplats och Rosengård i Malmö. Har verkat som konsult inom brand- och riskområdet i mer än 25 år och har mycket stor erfarenhet av varierande projekt både i Sverige och utomlands, där ledordet alltid varit funktionella lösningar.

Mobilnummer: 0707-77 78 54
E-post: peter.johannesson@deap.se

Daniel Säterborn

Delägare, utgår från Göteborg

Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH. Har under åren jobbat inom en bred front av olika uppdrag med inriktning på brandskydd och riskhantering, t.ex. järnvägstunnlar, biogas-anläggningar, köpcentrum och sjukhus

Mobilnummer: 0730-71 77 16
E-post: daniel.saterborn@deap.se

Elisabeth Rydell

Delägare, utgår från Göteborg

Civilingenjör väg och vatten från Chalmers med specialinriktning mot brandskydd. Arbetar i huvudsak med brandteknisk projektering, beräkningar över brandgasspridning i ventilationssystem, brandskydd under byggtiden samt systematiskt brandskyddsarbete. Stor erfarenhet av brandskydd i köpcentrum, både ny- och ombyggnadsprojekt, inklusive rutiner för att säkerställa brandskydd under byggtiden i komplexa byggnader.

Mobilnummer: 0703-29 55 24
E-post: elisabeth.rydell@deap.se

Andreas Hanner

Delägare, utgår från Helsingborg

Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH med stor erfarenhet av projekt av varierande karaktär. Arbetar med brandteknisk projektering och beräkningar avseende utrymningssäkerhet, brandspridning och brandgasspridning i ventilationssystem. Certifierad sakkunnig brand i enlighet med BFS 2011:17 SAK3.

Mobilnummer: 0722-17 18 78
E-post: andreas.hanner@deap.se

Alexander Linnér

Utgår från Göteborg

Brandingenjör från LTH med påbyggnadsutbildning inom räddningstjänst (RUB). Arbetar mestadels med byggnadstekniskt brandskydd men även med olika typer av beräkningar som rökfyllnad, utrymning, ventilation och strålning.

Mobilnummer: 0706-97 70 22
E-post: alexander.linner@deap.se

Gustav Hahlin

Utgår från Helsingborg

Brandingenjör från Luleå, utbildad på LTH. Arbetar främst med brandteknisk projektering samt med beräkningar avseende utrymningssäkerhet, ventilation och strålning.

Mobilnummer: 0702-68 55 32
E-post: gustav.hahlin@deap.se

Niklas Wetterberg

Utgår från Helsingborg

Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering från LTH. Arbetar huvudsakligen med dimensionering av brandskydd samt brandtekniska beräkningar.

Mobilnummer: 0725 – 11 70 77
E-post: niklas.wetterberg@deap.se

Vicktor Riedel

Utgår från Helsingborg

Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH med påbyggnadsutbildning inom räddningstjänst (RUB). Arbetar främst med brandteknisk projektering samt med brandtekniska beräkningar, men även med riskanalyser.

Mobilnummer: 0739 – 88 84 56
E-post: vicktor.riedel@deap.se

Hugo Zacharoff

Utgår från Göteborg

Brandingenjör från LTU. Arbetar övervägande med brandteknisk projektering, men även med intresse för simuleringsbaserade brandtekniska beräkningar i form av rökfyllnads- och utrymningsberäkningar

Mobilnummer: 0702-89 87 87
E-post: hugo.zacharoff@deap.se

Ronja Bjerstedt

Utgår från Helsingborg

Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH. Arbetar övervägande med brandteknisk projektering, men även med rökfyllnads- och utrymningsberäkningar

Mobilnummer: 0722-09 81 33
E-post: ronja.bjerstedt@deap.se

Timur Smith

Utgår från Helsingborg

Civilingenjör inom samhällsbyggnad med inriktning brandskydd från Mälardalens högskola. Har varit delaktig i och ansvarat för brandskyddsprojektering i flertalet projekt i olika skeden, från programhandling till färdig byggnad, genom såväl förenklad som analytisk dimensionering. Projekten har omfattat både nybyggnad och ombyggnad

Mobilnummer: 0767-76 00 45
E-post: timur.smith@deap.se

Emanuel Lindberg

Utgår från Göteborg

Brandingenjör från LTU. Jobbar framför allt med brandteknisk projektering i ny- och ombyggnadsprojekt men har även erfarenheter av att hjälpa fastighetsägare och verksamheter med deras SBA samt brandtekniska inventeringar.

Mobilnummer: 0730-77 60 33
E-post: emanuel.lindberg@deap.se

Charlotte Meethz

Ekonomi/fakturering

E-post: info@deap.se

Kvalitet & Miljö

Miljö

Deap AB ska inom ramen för den egna verksamheten verka för en hållbar utveckling. Vi ska även genom ständiga förbättringar av miljöarbetet, eftersträva en anpassning av den egna verksamheten för en hållbar utveckling. Med fokus på kundens önskemål och nytta ska vi utföra konsulttjänster inom riskhantering och brandskyddsteknik som leder till goda tekniska, ekonomiska och ur miljöhänseende hållbara lösningar. Miljöarbetet bedrivs inom ett miljöledningssystem där miljöpolicyn och miljömålen utgör grunden för arbetet. För dessa mål upprättas handlingsplaner vilka ska följas upp och utvärderas på årsbasis.

Inom ramen för det kontinuerliga miljöarbetet ska Deap AB verka för att:

  • Informera medarbetarna om aktuell lagstiftning, tillämpliga branschföreskrifter och våra kunders miljökrav.
  • Öka vår kunskap och förståelse om hållbar utveckling och därmed minska vår miljöbelastning genom aktiva val av t.ex. produkter, transportmedel och källsortering.
  • Motivera våra medarbetare att välja ur livscykelperspektiv relevanta lösningar, produkter och material med avseende på ekonomi, energi och miljö i samband med inköp och leverans av tjänster.

Kvalitet

Deap AB:s kvalitetsledningssystem syftar till ständig förbättring och justering av vår verksamhet för att möta kundernas behov och samhällets krav. I grunden för vårt arbete ligger fokus på kundnytta, att skapa mervärde och att genom hela arbetsprocessen upprätthålla en mycket hög kvalitet på de tjänster vi levererar. Vi strävar efter att våra medarbetare alltid ska vara insatta i de senaste regelverken och produkterna genom kontinuerlig fortbildning. Genom en väl sammansvetsad organisation med korta beslutsvägar, där medarbetarens för-väntningar och önskemål värdesätts, skapas förutsättningarna för att kunna genomföra våra uppdrag på bästa möjliga sätt för våra kunder. Inom Deap AB sker den största delen av kvalitetsarbetet i uppdrag mot kund. Detta arbete sker genom ett kvalitetsledningssystem/kvalitetsplan uppbyggd av ett antal stödprocesser:

  • Beställning (uppdragets omfattning, ekonomi, leveranstid m.m. definierat tillsammans med kund)
  • Dokumenthantering och arkivering (all hantering sker i en molnbaserad tjänst vilket garanterar driftsäkerhet och sekretess)
  • Projektgenomförande (uppstartsmöte, tekniska lösningar/optimering, redovisande dokument)
  • Kvalitetskontroll (löpande egenkontroll, internkontroll och leveranskontroll – checklistor)
  • Tidrapportering (sker löpande av varje medarbetare i vårt ekonomisystem från Visma)
  • Kunduppföljning (enkäter och uppföljningsmöten)

Deap AB är en från andra intressenter helt fristående konsultfirma med all fokus på ett väl genomfört brandskydds- och riskhanteringsarbete.