Risker är en del av livet. Att undvika allt risktagande kan resultera i minskad effektivitet, stagnerande utveckling och utebliven vinst.

Det är här som riskhantering, risk management, kommer in. Riskhantering omfattar den systematiska processen av att förstå, utvärdera och reducera risken av en oönskad händelse som får oacceptabla, negativa konsekvenser. Syftet är i grunden att sträva mot ett robust samhälle, oavsett om det handlar om etablering av farlig verksamhet nära ett bostadsområde, förtäta samhället kring transportleder för farligt gods eller minimera stilleståndstider i industrin.

Deap tillhandahåller flera tjänster inom området riskhantering:

  • Riskutredning vid hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt LBE osamt vara stöd vid eventuell tillståndsansökan
    Riskanalyser vid fysisk planering enligt PBL
  • Riskanalys baserad på verksamhet t.ex. enligt LSO
  • Organisatoriska uppbyggnader och ledningssystem och tillhörande verktyg som t.ex. incidentrapportering
  • Släckvattenutredning
  • Insatsplanering

Våra tjänster

Brandteknisk projektering

Deap erbjuder kompletta tjänster åt byggsektorns aktörer när det gäller brandteknisk projektering. Vi medverkar i vår roll som brandkonsulter hela vägen från tidig skiss till färdig byggnad.

Läs mer

Riskhantering

Vi på Deap kan bland annat hjälpa dig med tillsåndsansökan och riksutredningar för brandfarlig vara, släckvattenutredningar samt riskanalyser vid fysisk planering.

Läs mer

Brandskydd under byggtiden

Tillsammans med entreprenör och verksamhet identifierar vi de brandtekniska risker som kan uppstå under en om-, till- eller nybyggnation och arbetar fram förslag till lösningar och åtgärder.

Läs mer

Analytisk Dimensionering

Vi utför en stor bredd av analytiska dimensioneringar så som bl.a. brandförlopps- och rökfyllnadssimulering med CFD-modell, utrymningsberäkningar, strålningsberäkningar, dimensionering av brandgasventilation och ventilationsbrandskydd (fläkt i drift).

Läs mer

Besiktning och sakkunnigutlåtande

Deap kan vid slutbesiktning upprätta entreprenadbesiktningsutlåtande och/eller intyg utförandekontroll brand. Vi kan även upprätta sakkunnigutlåtande i olika former och har medarbetare som är certifierade enligt Boverket (BFS 2011:17 SAK3).

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi på Deap kan hjälpa till med inventering och statusbedömning av Ert befintliga brandskydd och utifrån detta upprätta beskrivningar och brandritningar. Vi hjälper er att utveckla en åtgärdsplan, både för tekniska och organisatoriska åtgärder.

Läs mer

Utbildning

Deap kan erbjuda olika former av kundanpassade utbildningar, exempelvis introduktion och fördjupning i byggnadsteknisk brandskydd för t.ex. entreprenörer eller arkitekter, Hantering brandfarlig vara samt ledningssystem.

Läs mer

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.