Enligt BBR ska bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser vara ordnade så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand. Om byggnader eller delar av dem är i bruk eller tas i bruk när byggnads- eller rivningsarbeten pågår, ska åtgärder ha vidtagits för att skydda boende och brukare mot personskador. Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana ordnas.”

De föreskrifter och allmänna råd som finns i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor gäller i första hand färdigställda byggnader. Dock skall en fastighetsägare eller verksamhetsutövare i en byggnad ha ett skäligt brandskydd och ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Även om det är oklart i vilket skede en byggarbetsplats skall betraktas som en byggnad, så är ett systematiskt brandskyddsarbete ett krav enligt arbetsmiljölagen, och således bedöms det föreligga ett krav på ett systematiskt arbetssätt för att förhindra arbetsskador.

Vi på Deap kan, tillsammans med entreprenör och verksamhet, identifiera de brandtekniska risker som kan förväntas uppstå under byggnationen och därefter arbeta fram förslag till lösningar för att minimera riskerna för den befintliga verksamheten.

Våra tjänster

Brandteknisk projektering

Deap erbjuder kompletta tjänster åt byggsektorns aktörer när det gäller brandteknisk projektering. Vi medverkar i vår roll som brandkonsulter hela vägen från tidig skiss till färdig byggnad.

Läs mer

Riskhantering

Vi på Deap kan bland annat hjälpa dig med tillsåndsansökan och riksutredningar för brandfarlig vara, släckvattenutredningar samt riskanalyser vid fysisk planering.

Läs mer

Brandskydd under byggtiden

Tillsammans med entreprenör och verksamhet identifierar vi de brandtekniska risker som kan uppstå under en om-, till- eller nybyggnation och arbetar fram förslag till lösningar och åtgärder.

Läs mer

Analytisk Dimensionering

Vi utför en stor bredd av analytiska dimensioneringar så som bl.a. brandförlopps- och rökfyllnadssimulering med CFD-modell, utrymningsberäkningar, strålningsberäkningar, dimensionering av brandgasventilation och ventilationsbrandskydd (fläkt i drift).

Läs mer

Besiktning och sakkunnigutlåtande

Deap kan vid slutbesiktning upprätta entreprenadbesiktningsutlåtande och/eller intyg utförandekontroll brand. Vi kan även upprätta sakkunnigutlåtande i olika former och har medarbetare som är certifierade enligt Boverket (BFS 2011:17 SAK3).

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi på Deap kan hjälpa till med inventering och statusbedömning av Ert befintliga brandskydd och utifrån detta upprätta beskrivningar och brandritningar. Vi hjälper er att utveckla en åtgärdsplan, både för tekniska och organisatoriska åtgärder.

Läs mer

Utbildning

Deap kan erbjuda olika former av kundanpassade utbildningar, exempelvis introduktion och fördjupning i byggnadsteknisk brandskydd för t.ex. entreprenörer eller arkitekter, Hantering brandfarlig vara samt ledningssystem.

Läs mer

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.