Enligt ”Lag 2003:778 om skydd mot olyckor” finns krav på att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i sådan omfattning som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Vi kan vara behjälpliga med inventering och statusbedömning av Ert befintliga brandskydd och utifrån detta upprätta beskrivningar och brandritningar. Vi hjälper er att utveckla en åtgärdsplan, både för tekniska och organisatoriska åtgärder och vi på Deap hjälper er hitta en nivå och system anpassat för just er verksamhet. Det kan vara både tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och vi på Deap hjälper er hitta en nivå och system anpassat för just er verksamhet.

Våra tjänster

Brandteknisk projektering


Deap erbjuder kompletta tjänster åt byggsektorns aktörer när det gäller brandteknisk projektering. Vi medverkar i vår roll som brandkonsulter hela vägen från tidig skiss till färdig byggnad.


Läs mer

Riskhantering


Vi på Deap kan bland annat hjälpa dig med tillsåndsansökan och riksutredningar för brandfarlig vara, släckvattenutredningar samt riskanalyser vid fysisk planering.


Läs mer

Brandskydd under byggtiden


Tillsammans med entreprenör och verksamhet identifierar vi de brandtekniska risker som kan uppstå under en om-, till- eller nybyggnation och arbetar fram förslag till lösningar och åtgärder.


Läs mer

Analytiskt Dimensionering


Vi utför en stor bredd av analytiska dimensioneringar så som bl.a. brandförlopps- och rökfyllnadssimulering med CFD-modell, utrymningsberäkningar, strålningsberäkningar, dimensionering av brandgasventilation och ventilationsbrandskydd (fläkt i drift).


Läs mer

Besiktning och sakkunnigutlåtande


Deap kan vid slutbesiktning upprätta entreprenadbesiktningsutlåtande och/eller intyg utförandekontroll brand. Vi kan även upprätta sakkunnigutlåtande i olika former och har medarbetare som är certifierade enligt Boverket (BFS 2011:17 SAK3).


Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete


Vi på Deap kan hjälpa till med inventering och statusbedömning av Ert befintliga brandskydd och utifrån detta upprätta beskrivningar och brandritningar. Vi hjälper er att utveckla en åtgärdsplan, både för tekniska och organisatoriska åtgärder.


Läs mer

Utbildning

Deap kan erbjuda olika former av kundanpassade utbildningar, exempelvis introduktion och fördjupning i byggnadsteknisk brandskydd för t.ex. entreprenörer eller arkitekter, Hantering brandfarlig vara samt ledningssystem.

Läs mer

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.